La Regla d'Or

Avui dia 24 de desembre s’ha publicat al BOPA l’esperada Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, coneguda col·loquialment com la “Regla d’Or”.

Com és sabut, des de l’any 2007 fins l’any 2013 l’endeutament del nostre Estat ha augmentat en 500 milions d’euros fins a situar-se en 1.100 milions d’euros al 2013, el que representa un endeutament del 45% del Producte Interior Brut (2.450 milions aproximadament al 2013). Aquest desmesurat increment del deute públic en èpoques de creixement econòmic ha posat de relleu la importància de racionalitzar la despesa pública, tot garantint-ne la seva sostenibilitat. Per aquest motiu, i basant-se en legislació anàloga a la Unió Europea, Suïssa i Estats Units, s’ha creat la present llei que busca assegurar la viabilitat de les finances públiques tot establint mecanismes de disciplina i de control pressupostari.

Els principals mecanismes que contempla la Llei són els següent:

1.    Limitació del deute públic:

a.    El deute públic del Principat no podrà superar el 55% del Producte Interior Brut (d’ara endavant PIB). Si l’endeutament de l’Administració general de l’Estat i dels Comuns superés el límit del 50% del PIB, haurien de negociar i establir un pla d’acció per no arribar al 55% del PIB.

b.    El deute de l’Administració general no podrà superar el 40% del Producte Interior Brut.

c.    El deute dels organismes públics, les entitats públiques i parapúbliques que estan vinculades a l’Administració general, no podrà superar el 50% dels fons propis consolidats de cada entitat o grup d’entitats.

d.    El deute dels comuns, inclosos els organismes públics, les entitats públiques i parapúbliques que hi estan vinculades, no podrà superar el 200% de la mitja dels ingressos totals liquidats en els pressupostos dels tres anys anteriors.

2.    Despesa màxima permesa:

a.    L’Administració general podrà incórrer a una despesa màxima permesa que serà el resultat de multiplicar els ingressos pressupostats de l’exercici per un “coeficient tendencial de sostenibilitat”.

b.    Els comuns, inclosos els organismes públics, les entitats públiques i parapúbliques que hi estan vinculades, podran incórrer en dèficit sempre i quan el deute dels mateixos no superi el 200% de la mitja dels ingressos totals liquidats en els pressupostos dels darreres tres anys.

3.    Compte de compensació i pressupost extraordinari per causes excepcionals:

a.    El Govern constituirà i gestionarà un compte de compensació que s’utilitzarà per sufragar els pressupostos extraordinaris per causes excepcionals.

b.    Els pressupostos per causes excepcionals seran aquells que podrà aprovar el Consell General a proposta del Govern si es produeixen catàstrofes naturals, emergències greus i esdeveniments o situacions excepcionals, inclosos de caràcter econòmic, que requereixin una actuació pública urgent i extraordinària que no es pugui assumir amb les partides pressupostàries vigents.

c.    Els pressupostos generals de l’Estat i dels comuns inclouran una partida pressupostària corresponent al 0,10% del total de les seves despeses que anirà destinada a la dotació d’aquest compte de compensació.

4.    Pressió fiscal:

a.    El pes de la tributació directa sobre el total d’impostos directes i indirectes de l’Administració general no podrà ser superior al 40%.

 

Adjuntem amb el present post la Llei.

BONES FESTES!!