Pla de control fiscal 2015

El passat 29 de juliol de 2015, es va publicar al BOPA el PLA DE CONTROL FISCAL 2015.

QUÈ IMPLICA PER L’OBLIGAT TRIBUTARI?

Amb la publicació d’aquest pla de caire anual, el ministeri encarregat de les finances informa sobre les actuacions de control que duran a terme els òrgans d’inspecció, gestió tributària, duana i recaptació durant l’exercici 2015.

Amb la publicació d’aquest pla, l’administració passa a disposar de les eines necessàries per iniciar el procediment d’inspeccions tributàries.

ESTRUCTURA DEL PLA

Els criteris que generals que inspiren la seva elaboració segueixen els següents apartats:

-          Pla d’inspecció tributàries

-          Pla de comprovacions de gestió tributària

-          Pla de comprovacions i inspeccions duaneres

-          Actuacions de recaptació

-          Relació entre les àrees

En el present post, ens centrarem en explicar les inspeccions tributàries.

INSPECCIONS TRIBUTÀRIES

Els objectius generals de les accions d’inspecció per impost es centraran en:

1. IGI

-          Control sectorial:

                                                               i.      Sectors que incorporin un important valor afegit

                                                             ii.      Sectors que repercuteixin el tipus reduït i suportin l’impost al tipus general

-          Aplicació règims especials.

-          Comprovacions de devolucions d’IGI del 2014.

-          Recerca d’activitats no declarades.

 

2. ITP/IPLV

-          Verificar imports declarats en operacions vinculades.

-          Verificar transmissions realitzades durant el primer semestre 2014.

3. IRNR

-          Actualització del protocol conjunt d’actuació amb el servei de frau duaner, per tal de descobrir les rendes no declarades per aquest impost.

4. IAE

-          Verificació de la correcta comptabilització de les despeses de personal de l’empresari i aplicació del mínim exempt de 40.000 euros.

5. IS

-          Control de la remuneració deduïda de l’impost corresponent a la retribució dels administradors de les societats i l’import declarat a la CASS pel mateix concepte.

-          Entitats parcialment exemptes. Correcta aplicació del llindar de 10.000 euros.

 

6. IS/IAE

-          Comprovació de les deduccions de quota.

-          Recerca de rendes no declarades.

-          Comprovació de les deduccions per noves inversions.

-          Comprovació de les deduccions per lloc de treball.

7. IRPF

-          Rendes del treball. Comprovar que la base de tributació té coherència en relació amb els diferents conceptes que integren les rendes declarades.

-          Rendes del capital mobiliari. Comprovar que els obligats tributaris que han sol·licitat que no se’ls practiqui retenció no superen el mínim exempt previst a la llei.

 

Adjuntem amb aquesta publicació, el Pla sencer.

Bones vacances,