Textos refosos normativa tributària

Avui publiquem els textos refosos de diverses normatives tributàries incloent-hi totes les modificacions aportades, que es van publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra mitjançant el decret 29-4-2015.

Els textos refosos publicats són:

-          Llei de l’impost general indirecte.

-          Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

-          Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

-          Llei de l’impost sobre societats.

-          Llei de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.  

-          Llei de bases de l’ordenament tributari.