Assessorament comptable

  • Ajudem a l’empresari a complir amb les obligacions de portar una comptabilitat ordenada i adequada a l’objecte social d’acord amb els paràmetres i principis establerts en la normativa comptable.
  • Registre dels fets econòmics i elaboració dels llibres de comptabilitat obligatoris, com són el llibre diari, el llibre major, el llibre d’inventaris i els comptes anuals.
  • Elaboració d’informes periòdics per tal d’avaluar la situació comptable, l’evolució passada i la possibilitat de realitzar prediccions futures.
  • Preparació periòdica del balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys.
  • Preparació dels comptes anuals i dipòsit davant de l’Administració.
  • Consolidació d’estats financers i preparació i dipòsit de comptes anuals consolidats.
  • Preparació i liquidació de nòmines. Declaracions de cotització a la CASS.