Assessorament i planificació fiscal

Àmbit nacional

Impost sobre societats (IS)

 • Assessorament en la preparació dels formularis de liquidació de l’impost sobre societats al finalitzar l’exercici comptable, tenint en compte els models i terminis previstos en la normativa vigent.
 • Assessorament en la identificació d’incentius fiscals previstos en la normativa vigent que resultin d’aplicació amb l’objectiu d’optimitzar les estructures fiscals.
Impost sobre la renda d’activitats econòmiques (IAE)

 • Anàlisi dels rendiments obtinguts per l’empresari i valoració si aquests estan subjectes a l’esmentat impost i assessorament en la preparació dels formularis de liquidació de l’impost, tenint en compte els models i terminis previstos en la normativa vigent.
Impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR)

 • Anàlisi de les operacions realitzades per valorar si aquestes han d’estar subjectes al present impost.
 • Assistència en la preparació dels formularis de liquidació de l’impost, d’acord amb la normativa vigent.
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

 • Anàlisi de les rendes obtingudes per les persones físiques i la seva subjecció a l’impost (rendes del treball, d’activitats econòmiques, del capital immobiliari i mobiliari, pèrdues i guanys patrimonials).
 • Assessorament en la identificació d’incentius fiscals amb l’objectiu d’optimitzar les càrregues fiscals.
 • Assistència continuada a l’empresari en les dades que es faciliten a l’Administració pel càlcul de les retencions a practicar al treballador d’acord amb la normativa vigent.
 • Assistència a l’obligat tributari en la preparació dels formularis de liquidació de l’impost, d’acord amb la normativa vigent.
Impost general indirecte (IGI)

 • Anàlisi de les operacions realitzades per valorar si aquestes han d’estar subjectes al present impost
 • Assistència en la preparació dels formularis de liquidació de l’impost, d’acord amb la normativa vigent.

Àmbit internacional

Disseny i optimització fiscal d’estructures societàries nacionals i internacionals

 • Assessorament integral, donant resposta a situacions de gran complexitat, en qüestions de tributació nacional o internacional, per les quals es realitza un seguiment continuat de la normativa i de les noves iniciatives de la UE.
 • Disseny de l’arquitectura tributària tant de petits projectes privats com de PIMES transnacionals.
Confecció i presentació de les declaracions tributàries a l’estranger per la tinença d’immobles a Espanya (IRNR espanyol)

 • Assessorament directe i sense cap tipus d’intermediació de tercers en l’elaboració dels impostos requerits als residents fiscals andorrans per la titularitat d’immobles a Espanya.